Tutti i film del 1987

1987: A better tomorrow 2 (A better tomorrow II (in japan: Yingxiong bense))

(16c) poliziesco
di John Woo con Chow Yun Fat, Ti Lung, Dean Shek, Leslie Cheung, Tsang Kong